Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 4 сарын 14-ний өдрийн шалгалтын дүн
4 сарын 13-ны зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
13:00 цаг 1 давхар
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 5480 ЛЮ93121001 Сувилагч 73
2 5481 НЦ92082605 Сувилагч 61
3 5482 МК94032308 Сувилагч ирээгүй
4 5483 ГГ93062409 Сувилагч 52
5 5484 ИЦ92041908 Сувилагч 71
6 5485 НА93092400 Сувилагч 56
7 5486 ПЖ93103103 Сувилагч 48
8 5487 РЖ92052608 Сувилагч 52
9 5488 ШУ94031301 Сувилагч 59
10 5489 АР92062726 Сувилагч 48
11 5490 ОЭ92060705 Сувилагч 57
12 5491 ИП91080601 Сувилагч 70
13 5492 ВЮ94032803 Сувилагч 44
14 5493 УГ94041681 Сувилагч ирээгүй
15 5494 НУ94041705 Сувилагч 66
16 5495 НШ94042209 Сувилагч ирээгүй
17 5496 ОР94072602 Сувилагч 70
18 5497 НЩ94071301 Сувилагч 56
19 5498 ДО88111606 Сувилагч 45
20 5499 ИД90050401 Сувилагч 71
21 5500 АЖ93072101 Сувилагч ирээгүй
22 5501 ВК87102512 Сувилагч ирээгүй
23 5502 АЕ94083001 Сувилагч 61
24 5503 АГ90053044 Сувилагч 43
25 5719 ЙТ91081107 Сувилагч ирээгүй
26 5720 УЕ74013001 Сувилагч 55
27 5721 УК64070203 Сувилагч ирээгүй
28 5722 ТИ73082003 Сувилагч 47
29 5723 ИП80032184 Сувилагч ирээгүй
30 5724 ОГ92061106 Сувилагч 79
31 5725 ЖГ87043064 Сувилагч 71
32 5726 НК90011605 Сувилагч 51
33 5727 ХК78041307 Сувилагч 43
34 5728 АД80123002 Сувилагч 46
35 5729 РЮ72022178 Сувилагч 52
36 5730 АЖ86110205 Сувилагч 70
37 5731 ИБ83120903 Сувилагч 53
38 5732 ГГ88040907 Сувилагч ирээгүй
39 5733 УА95042301 Сувилагч ирээгүй
40 5734 ЧЛ76081906 Сувилагч 65
41 5735 БЛ89020883 Сувилагч 54
42 5736 ИЭ78073103 Сувилагч 63
43 5737 НФ89062402 Сувилагч 71
44 5738 ЕУ91030609 Сувилагч ирээгүй
45 5739 ТА91072741 Сувилагч ирээгүй
46 5740 ЧС72061707 Сувилагч ирээгүй
47 5741 ЕЛ87051401 Сувилагч 78
48 5742 ПБ70091404 Сувилагч ирээгүй
49 5743 УГ87032001 Сувилагч 63
50 5744 ЖЭ69071902 Сувилагч 53
51 5745 БЛ94051628 Сувилагч ирээгүй
52 5746 ИЧ88093007 Сувилагч 52
53 5747 ЖЮ87050461 Сувилагч 70
54 5748 СЮ84042661 Сувилагч 54
55 5749 НХ89053008 Сувилагч 41
56 5750 ЕС76100922 Сувилагч ирээгүй
57 5751 АЗ88060826 Сувилагч 73
58 5752 ЙН89070102 Сувилагч 64
59 5753 ЙР62101101 Сувилагч 41
60 5754 ДИ77121311 Сувилагч ирээгүй
61 5755 ПЖ92103108 Сувилагч ирээгүй
62 5756 ВЮ78092605 Сувилагч 66
63 5757 ЖЬ72071963 Сувилагч 58
13:00 цаг 3 давхар
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 5450 МЗ93112818 Сувилагч 72
2 5451 ЖК93040601 Сувилагч 54
3 5452 АМ93070101 Сувилагч 50
4 5453 АХ93010301 Сувилагч 58
5 5454 АР87070707 Сувилагч 49
6 5455 ЖЛ94030504 Сувилагч ирээгүй
7 5456 НМ93071408 Сувилагч ирээгүй
8 5457 УК94020707 Сувилагч 63
9 5458 РЙ94030311 Сувилагч 64
10 5459 ЙЗ92020805 Сувилагч 62
11 5460 ДЛ93070202 Сувилагч ирээгүй
12 5461 УЗ94041508 Сувилагч 54
13 5462 ИК95010927 Сувилагч 52
14 5463 ОЗ88051608 Сувилагч 45
15 5464 УХ93111608 Сувилагч ирээгүй
16 5465 АЮ91031503 Сувилагч 60
17 5466 ИЛ92061507 Сувилагч ирээгүй
18 5467 РЮ93062808 Сувилагч 75
19 5468 УХ94042801 Сувилагч 74
20 5469 ОА91020609 Сувилагч 54
21 5470 СФ93022704 Сувилагч 50
22 5471 НЩ91062304 Сувилагч 55
23 5472 УП91032663 Сувилагч 58
24 5473 УК94080506 Сувилагч 58
25 5474 ГН93092705 Сувилагч ирээгүй
26 5475 ПК91102806 Сувилагч 72
27 5476 АГ93111801 Сувилагч 72
28 5477 ШУ89111500 Сувилагч ирээгүй
29 5478 ТК94042606 Сувилагч 45
30 5479 ВМ94091918 Сувилагч 51
31 9201 БЮ92071704 Сувилагч 71
32 9202 УП94071625 Сувилагч 72
33 9203 ОЮ92062604 Сувилагч 70
34 9204 ЗЮ92061708 Сувилагч 71
35 9205 ЖЯ92031871 Сувилагч 73
36 9206 БЗ89071806 Сувилагч 71
37 9207 ХП76102864 Сувилагч 35
13:00 цаг 4 давхар
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 5689 ТД82121207 Сувилагч 56
2 5690 УВ63102905 Сувилагч 56
3 5691 ГН72030506 Сувилагч 72
4 5692 УХ89072322 Сувилагч 70
5 5693 МС89042001 Сувилагч ирээгүй
6 5694 ШД76041663 Сувилагч 71
7 5695 ХБ70032607 Сувилагч 72
8 5696 ЧЛ62052662 Сувилагч 70
9 5697 ЧВ88030509 Сувилагч 65
10 5698 ЦЕ85123164 Сувилагч 58
11 5699 ЦВ78042769 Сувилагч 62
12 5700 ХВ74082462 Сувилагч 58
13 5701 СЮ89080864 Сувилагч 62
14 5702 ЖЯ91092460 Сувилагч 71
15 5703 ШЗ61091561 Сувилагч 25
16 5704 МЕ89011808 Сувилагч 61
17 5705 АЮ81120266 Сувилагч 74
18 5706 ПЮ82071902 Сувилагч 78
19 5707 ГЮ70041102 Сувилагч ирээгүй
20 5708 ЧГ72060507 Сувилагч 61
21 5709 ГМ92053004 Сувилагч 52
22 5710 ХЖ66060102 Сувилагч 72
23 5711 ХИ71032666 Сувилагч 48
24 5712 ВЙ93031405 Сувилагч 70
25 5713 ГЖ82080807 Сувилагч ирээгүй
26 5714 ВЙ91061600 Сувилагч 71
27 5715 ЕЙ94040103 Сувилагч 60
28 5716 НЬ90022063 Сувилагч 56
29 5717 ОЮ75020509 Сувилагч ирээгүй
30 5718 АМ93082709 Сувилагч 49
09:00 цаг 1 давхар 
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 7070 ГД87032466 Ерөнхий эмч ирээгүй
2 7071 НЮ83042793 Ерөнхий эмч 49
3 7072 АЮ92060901 Ерөнхий эмч 56
4 7073 УШ92060326 Ерөнхий эмч 34
5 7074 ЦД87031761 Ерөнхий эмч ирээгүй
6 7075 ЦД88041688 Ерөнхий эмч 63
7 7076 ЖЛ88052601 Ерөнхий эмч 56
8 7077 УУ88121863 Ерөнхий эмч 71
9 7078 ЕВ80060606 Ерөнхий эмч 52
10 7079 ЧЗ76102006 Ерөнхий эмч 72
11 7080 УЧ91071014 Ерөнхий эмч 53
12 7081 ТА91082002 Ерөнхий эмч ирээгүй
13 7082 ОЭ91031102 Ерөнхий эмч 42
14 7083 ОЛ90061289 Ерөнхий эмч 64
15 7084 ЧГ87092166 Ерөнхий эмч 44
16 7085 МН92113013 Ерөнхий эмч ирээгүй
17 7086 УЗ89022829 Ерөнхий эмч 39
18 7087 ЧК63071170 Ерөнхий эмч ирээгүй
19 7088 ЛЮ92102322 Ерөнхий эмч 65
20 7089 ОК85021305 Ерөнхий эмч 40
21 7090 ЖЭ89012565 Ерөнхий эмч 60
22 7091 ДЕ86011711 Ерөнхий эмч ирээгүй
23 7092 СП90072505 Ерөнхий эмч 56
24 7093 ЧР76080701 Ерөнхий эмч ирээгүй
25 7094 МТ60010503 Ерөнхий эмч ирээгүй
26 7095 ДН89053117 Ерөнхий эмч ирээгүй
27 7096 УК89051420 Ерөнхий эмч ирээгүй
28 7097 УТ91072061 Ерөнхий эмч 40
29 7098 ИО82050514 Ерөнхий эмч 57
30 7099 УХ91032512 Ерөнхий эмч ирээгүй
31 7100 ЙГ87090217 Ерөнхий эмч ирээгүй
32 7101 ФД84091734 Ерөнхий эмч 50
33 7102 ЦВ83120174 Ерөнхий эмч 52
34 7103 ЧП71052860 Ерөнхий эмч 72
35 7104 ДЭ83071603 Ерөнхий эмч 53
36 7105 ЕА81083001 Ерөнхий эмч 57
37 7106 ДЮ88032103 Ерөнхий эмч 73
38 7107 ТЕ71121901 Ерөнхий эмч 70
39 7108 ЙЮ88122262 Ерөнхий эмч ирээгүй
40 7109 ЧС85082690 Ерөнхий эмч ирээгүй
41 7110 ЧЙ73120605 Ерөнхий эмч 59
42 7111 ЙЮ87122868 Ерөнхий эмч ирээгүй
43 7112 ТЗ90090208 Ерөнхий эмч 54
44 7113 УШ89022304 Ерөнхий эмч 53
45 7114 НЭ74110403 Ерөнхий эмч 60
46 7115 МЮ75052789 Ерөнхий эмч ирээгүй
47 7116 МЛ89062711 Ерөнхий эмч ирээгүй
48 7117 ЧП86060525 Ерөнхий эмч ирээгүй
49 7118 НЩ89112663 Ерөнхий эмч ирээгүй
50 7119 ХП75060762 Ерөнхий эмч 72
51 9001 ЧП80070400 Ерөнхий эмч 73
52 9002 ФМ73120675 Гэмтлийн эмч 73
53 9003 ПЭ90101827 Ерөнхий эмч 48
54 9004 СЕ90042500 Ерөнхий эмч 42
55 9005 УУ90100160 Ерөнхий эмч 50
56 9006 УП92031141 Ерөнхий эмч 72
57 9007 ПМ79110604 Ерөнхий эмч 46
58 9008 СО91061706 Ерөнхий эмч 42
59 9009 КЕ91041701 Ерөнхий эмч 53
60 9010 ОЖ87101609 Ерөнхий эмч 55
61 9011 УУ92061897 Ерөнхий эмч 23
62 9012 УУ92010925 Ерөнхий эмч 71
63 9013 АЮ90050368 Ерөнхий эмч 60
64 9014 УК91060962 Ерөнхий эмч 59
65 9015 РЙ90040805 Ерөнхий эмч 58
09:00 цаг 3 давхар
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 6231 ТЕ87112273 Ерөнхий эмч 70
2 6232 ВВ90120414 Ерөнхий эмч 60
3 6233 ШУ88091821 Ерөнхий эмч 70
4 6234 УЗ90062908 Ерөнхий эмч 64
5 6235 ИО91102919 Ерөнхий эмч 54
6 6236 УХ89032540 Ерөнхий эмч ирээгүй
7 6237 ЛЮ91011946 Ерөнхий эмч 56
8 6238 ДС90103100 Ерөнхий эмч 53
9 6239 УУ91071146 Ерөнхий эмч 51
10 6240 РЙ90040805 Ерөнхий эмч ирээгүй
11 6241 АЮ92091924 Ерөнхий эмч 64
12 6242 ОЮ90042321 Ерөнхий эмч 43
13 6243 НЭ90041201 Ерөнхий эмч ирээгүй
14 6244 ОЮ89051050 Ерөнхий эмч 53
15 6245 АИ91041505 Ерөнхий эмч 73
16 6246 ЙЭ85122405 Ерөнхий эмч 43
17 6247 УК89111841 Ерөнхий эмч 54
18 6248 ЙВ91062602 Ерөнхий эмч ирээгүй
19 6249 УХ91053060 Ерөнхий эмч 49
20 6250 УШ92091001 Ерөнхий эмч ирээгүй
21 6251 СК91020704 Ерөнхий эмч 48
22 6252 УУ92122104 Ерөнхий эмч 60
23 6253 ТЖ87011665 Ерөнхий эмч ирээгүй
24 6254 УУ90070382 Ерөнхий эмч 71
25 6255 ЛЮ93042103 Ерөнхий эмч ирээгүй
26 6256 УД89022834 Ерөнхий эмч 58
27 6257 УЗ92021804 Ерөнхий эмч 56
28 6258 АЮ91041209 Ерөнхий эмч 54
29 6259 ПЮ89092990 Ерөнхий эмч 56
30 6260 УШ91052621 Ерөнхий эмч 58
31 9101 ЖБ88082177 Ерөнхий эмч 72
32 9102 УП89031509 Ерөнхий эмч 71
33 9103 УХ91011247 Ерөнхий эмч 70
09:00 цаг 4 давхар
Код Регистрийн № Мэргэжил Оноо
1 7120 ГЮ90072306 Ерөнхий эмч 60
2 7121 ЧД61110968 Ерөнхий эмч 41
3 7122 ВБ92010304 Ерөнхий эмч ирээгүй
4 7123 РП88120204 Ерөнхий эмч ирээгүй
5 7124 ШЗ69031708 Ерөнхий эмч ирээгүй
6 7125 УШ89040205 Ерөнхий эмч 44
7 7126 ХЁ81012909 Ерөнхий эмч 61
8 7127 ПЭ86021606 Ерөнхий эмч ирээгүй
9 7128 ЧС83042963 Ерөнхий эмч 70
10 7129 ШЖ81070262 Ерөнхий эмч 52
11 7130 УЗ88072505 Ерөнхий эмч 43
12 7131 ЧЛ66102362 Ерөнхий эмч 71
13 6261 УХ92050146 Ерөнхий эмч 57
14 6262 РЮ89071675 Ерөнхий эмч 70
15 6263 ОМ85061626 Ерөнхий эмч ирээгүй
16 6264 ДБ90060115 Ерөнхий эмч 71
17 6265 ИЗ90042310 Ерөнхий эмч 54
18 6266 ФЯ91052609 Ерөнхий эмч 59
19 6267 УК91073143 Ерөнхий эмч 70
20 6268 УП92111166 Ерөнхий эмч 53
21 6269 ЙЮ91032209 Ерөнхий эмч 70
22 6270 УФ91051750 Ерөнхий эмч 58
23 6271 УУ89021841 Ерөнхий эмч 65
24 6272 ЙЮ89092925 Ерөнхий эмч ирээгүй
25 6273 МЮ87082901 Ерөнхий эмч 65
26 6274 ВЗ91111011 Ерөнхий эмч 53
27 6275 ШЕ83121404 Ерөнхий эмч ирээгүй
28 6276 СШ86040202 Ерөнхий эмч 57
29 6277 ЙМ91050812 Ерөнхий эмч 70
30 6278 НУ85091417 Ерөнхий эмч 43
31 7132 УК89072663 Ерөнхий эмч 45
32 7133 УШ91051828 Ерөнхий эмч 43