Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалт
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 1 давхар
         
  2015 оны 10 сарын 01 өдрийн 11 цаг  
  Ерөнхий мэргэжлийн их эмч    
Код Регистер Оноо  
1 1033 ГЮ91072506 72  
2 1034 ДЕ91102302 76  
3 1035 ВЮ91101032 75  
4 1036 ФА89041809 71  
5 1037 НЧ91103103 50  
6 1038 УИ91012102 63  
7 1039 ХЕ88010609 57  
8 1040 ВЮ91101832 70  
9 1041 УШ92012907 62  
10 1042 УЗ91080918 40  
11 1044 КН91080201 73  
12 1045 АМ91120425 64  
13 1047 УХ92050146 65  
14 1048 СТ91091508 59  
15 1049 ЦЗ84100167 75  
16 1050 РР91062015 60  
17 1051 УУ91092924 41  
18 1052 БИ91030811 53  
19 1053 ИИ92082519 77  
20 1054 ИИ90111817 75  
21 1056 УК93111812 75  
22 1057 НК85051704 65  
23 1058 ОЗ86052719 52  
24 1059 ЖЛ81010101 70  
25 1061 УШ90020431 73  
26 1063 РЭ88021011 19  
27 1064 УШ93010844 54  
28 1065 СЭ91090223 66  
29 1066 УЗ92012503 52  
30 1068 УХ89041841 75  
31 1069 АС90092007 74  
32 1070 МЛ92113013 53  
33 1071 УД85010400 58  
34 1072 УИ91090127 50  
35 1073 ЙМ91050812 49  
36 1074 УП91090211 62  
37 1076 ПБ90110860 71  
38 1078 УШ91092974 66  
39 2001 ГБ91122106 47  
40 2002 УШ92022505 47  
41 2003 СШ86040202 51  
42 2004 НА91110341 76  
43 2005 УБ79070201 57  
44 2006 ЧТ90111005 73  
45 2007 ЙБ90100111 22  
         
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 3 давхар
         
  2015 оны 10 сарын 01 өдрийн 11 цаг  
         
  Ерөнхий мэргэжлийн их эмч    
  Регистер Оноо  
1 1081 ЕЭ91111829 50  
2 1083 ПБ90072961 70  
3 1084 УУ90070382 59  
4 1085 РЙ90040805 66  
5 1086 ОТ91091200 73  
6 1087 ТЗ90090208 52  
7 1088 НМ91111000 64  
8 1089 УП91090836 70  
9 1090 ЙС92050702 58  
10 1091 УШ92122005 42  
11 1093 РЮ89071675 47  
12 1094 УХ92090424 58  
13 1095 ДЮ90122788 74  
14 1096 ИО89012617 64  
15 1099 МЗ91072820 75  
16 1100 УХ91053060 55  
17 1101 УК91071792 74  
18 1102 УУ91041874 51  
19 1103 УУ88090818 49  
20 1104 НБ91111620 56  
21 1105 УШ90030842 57  
22 1106 БЛ89071660 55  
         
Код Регистер Оноо  
1 7600 ИМ95030211 76  
2 7601 РЗ94082302 57  
3 7800 ОК85101005 39  
4 8100 ТК89021761 58  
5 8101 ЙО92022201 48  
6 8102 ЙС93040700 52  
7 8901 УУ92061400 45  
8 8904 УК91040455 46  
         
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 4 давхар
         
  2015 оны 10 сарын 01 өдрийн 11 цаг  
  Ерөнхий мэргэжлийн их эмч    
Код Регистер Гарын үсэг  
1 1107 оР89110421 47  
2 1109 ГК91070206 75  
3 1111 Ию91030607 68  
4 1112 ГН91092607 75  
5 1113 ЕЭ91022506 68  
6 1114 АЮ92060901 63  
7 1115 УШ91070921 48  
8 1117 ПЮ89110506 72  
9 1119 УШ91032604 61  
10 1120 УУ91062734 64  
11 1121 УП92030422 45  
12 1122 УШ91071181 68  
13 1123 УИ91100171 43  
14 1125 ЙО92061707 74  
15 1126 СЩ88010610 45  
16 1129 ПЭ88030213 75  
17 1130 УК92010744 56  
18 1131 СЮ88092668 70  
         
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 1 давхар
         
  2015 оны 10 сарын 01 өдрийн 14 цаг  
    Сувилагч    
  Регистер Оноо  
1 5170 ПЛ93061400 74  
2 5171 ИВ94031114 64  
3 5173 СУ94082505 63  
4 5174 ЙД88071408 71  
5 5176 ЗП90032904 57  
6 5177 ЛГ91011801 75  
7 5179 УХ94042801 65  
8 5180 УК94020707 48  
9 5181 АР92062726 55  
10 5182 РЕ93070302 69  
11 5183 ШУ94031301 43  
12 5184 УХ92080969 37  
13 5187 ОЮ94092501 54  
14 5188 ВИ93043001 60  
15 5189 ЙО92081604 67  
16 5190 ЙГ93031003 70  
17 5191 МО93042507 64  
18 5192 ГИ91011207 36  
19 5193 ПЮ93061204 49  
20 5194 АМ93032605 75  
21 5196 ОО94042409 64  
22 5197 ИЦ92041908 58  
23 5198 НЕ90112361 61  
24 5199 НА93092400 45  
25 5200 УУ90060509 50  
26 5201 НЭ92021921 77  
27 5202 НО95070807 74  
28 5203 РЙ94030311 61  
29 5204 ЙС87032343 72  
30 5206 ИГ93051801 54  
31 5208 СИ90110501 71  
32 5210 ПК91102806 43  
33 5211 УП93103125 68  
34 5212 ВД85112504 72  
35 5213 УХ93032046 58  
36 5216 НЫ86071864 69  
37 6001 НЭ92040624 51  
38 6002 ВТ91091326 72  
39 6003 АИ92012724 75  
40 6004 УМ93031818 72  
41 6005 НЙ90111500 43  
         
  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байр 3 давхар
         
  2015 оны 10 сарын 01 өдрийн 14 цаг  
         
         
Код Регистер Оноо  
1 1134 ТЕ88032932 35  
2 1135 ЧП87090215 31  
3 1136 УК90120809 30  
4 1138 УК91060962 65  
5 1139 ЖЮ90062031 71  
6 1140 УЗ88101518 74  
7 2025 ЧЙ78050267 47  
8 2026 УХ92122209 30  
9 2027 ВР79021601 25  
10 2028 ИФ92121104 67  
11 2029 УУ90070506 27  
12 2030 АУ91041821 75  
13 2032 УК93010272 49  
14 2033 РД90111243 75  
15 5217 ДЛ93070202 55  
16 5218 ЧЕ77051924 59  
17 5219 УХ90051360 62  
18 5220 НЩ93121509 70  
19 5221 РЛ93071701 75  
20 5222 БЖ92122511 65  
21 5223 БЖ94063000 53  
22 5224 ЗМ93013008 55  
23 5225 ВН91112506 70  
24 1508 ЦГ86062605 31  
25 9001 АД87031706 56