Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
ҮНДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ҮНДСЭН МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

1001

69

 

1057

76

 

1122

73

 

1176

59

1002

74

 

1058

70

 

1123

60

 

1177

40

1004

70

 

1059

48

 

1124

61

 

1178

74

1005

80

 

1061

73

 

1125

58

 

1179

73

1006

72

 

1063

51

 

1126

76

 

1180

65

1007

72

 

1064

57

 

1127

70

 

1181

78

1008

75

 

1065

48

 

1128

71

 

1182

55

1010

72

 

1069

63

 

1129

58

 

1183

73

1012

71

 

1070

45

 

1131

71

 

1184

56

1013

58

 

1071

48

 

1132

72

 

1185

68

1014

76

 

1072

52

 

1133

60

 

1185

75

1015

57

 

1073

72

 

1134

74

 

1186

73

1017

70

 

1074

73

 

1135

71

 

1187

80

1018

73

 

1075

92

 

1136

70

 

1188

70

1019

70

 

1076

44

 

1137

78

 

1189

71

1021

74

 

1077

41

 

1140

66

 

1190

70

1022

75

 

1079

39

 

1141

70

 

1192

75

1023

84

 

1080

57

 

1142

74

 

1195

49

1024

74

 

1081

42

 

1143

71

 

1197

61

1025

52

 

1083

35

 

1144

70

 

1198

58

1026

51

 

1084

45

 

1145

53

 

1208

70

1027

57

 

1085

67

 

1148

58

 

1219

70

1028

44

 

1087

78

 

1149

67

 

2001

72

1029

48

 

1089

46

 

1150

45

 

2002

76

1030

67

 

1090

70

 

1152

59

 

2003

81

1031

74

 

1091

46

 

1153

46

 

2004

72

1033

70

 

1092

86

 

1154

71

 

2005

73

1034

47

 

1095

58

 

1155

78

 

2006

47

1035

71

 

1096

46

 

1156

75

 

2007

55

1037

83

 

1097

54

 

1158

70

 

2008

51

1038

52

 

1099

53

 

1159

70

 

2009

80

1039

54

 

1100

54

 

1160

79

 

2010

70

1040

70

 

1103

55

 

1161

74

 

2013

77

1041

55

 

1106

37

 

1162

66

 

2015

70

1042

70

 

1107

72

 

1163

77

 

2016

73

1043

52

 

1108

81

 

1165

73

 

2017

78

1044

45

 

1109

68

 

1166

70

 

2019

71

1045

76

 

1112

61

 

1167

50

 

2020

72

1047

46

 

1113

76

 

1168

48

 

2021

76

1048

50

 

1114

71

 

1169

70

 

2022

74

1049

56

 

1116

66

 

1171

46

 

2023

77

1050

48

 

1117

67

 

1172

42

 

2024

75

1052

48

 

1118

57

 

1173

43

 

2025

71

1053

65

 

1119

54

 

1173

51

 

2026

63

1054

53

 

1120

80

 

1174

80

 

2027

70

1055

57

 

1121

71

 

1174

63

     
                     

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

3001

73

 

3056

70

 

3109

72

 

3161

72

3002

73

 

3057

70

 

3110

79

 

3162

90

3003

71

 

3058

70

 

3111

78

 

3163

85

3004

71

 

3059

70

 

3112

77

 

3164

71

3005

71

 

3060

70

 

3113

75

 

3165

74

3006

73

 

3061

70

 

3114

77

 

3166

77

3007

74

 

3062

70

 

3115

76

 

3168

71

3008

70

 

3063

75

 

3116

73

 

3169

74

3009

73

 

3064

71

 

3118

54

 

3170

78

3010

70

 

3065

70

 

3119

74

 

3171

76

3011

76

 

3066

70

 

3120

39

 

3172

50

3013

70

 

3067

73

 

3121

39

 

3173

70

3014

77

 

3068

70

 

3122

74

 

3174

80

3015

72

 

3070

71

 

3123

74

 

3175

70

3017

71

 

3071

71

 

3124

71

 

3176

76

3018

56

 

3072

73

 

3125

71

 

3177

75

3019

74

 

3073

70

 

3126

78

 

3178

74

3020

71

 

3074

75

 

3130

77

 

3179

71

3021

72

 

3075

73

 

3131

75

 

3300

67

3023

77

 

3076

74

 

3132

76

 

4001

81

3024

72

 

3077

72

 

3133

75

 

6003

67

3025

65

 

3078

81

 

3134

71

 

6004

71

3026

73

 

3079

72

 

3135

78

 

6007

61

3027

79

 

3080

71

 

3136

41

 

6008

61

3029

81

 

3081

71

 

3137

70

 

6010

80

3030

74

 

3082

70

 

3138

70

 

6012

76

3031

70

 

3085

75

 

3139

73

 

6014

78

3032

72

 

3086

74

 

3140

74

 

6020

54

3033

71

 

3087

70

 

3141

70

 

6021

70

3034

77

 

3088

73

 

3142

74

 

6022

75

3036

70

 

3089

69

 

3143

90

 

7713

75

3037

54

 

3090

70

 

3144

71

 

9002

40

3038

54

 

3092

75

 

3145

75

     

3040

82

 

3093

74

 

3146

70

     

3041

77

 

3094

74

 

3147

58

     

3043

74

 

3095

78

 

3148

39

     

3045

91

 

3096

74

 

3149

71

     

3046

73

 

3097

73

 

3150

73

     

3047

71

 

3098

58

 

3152

70

     

3048

53

 

3099

66

 

3153

77

     

3049

70

 

3100

71

 

3154

72

     

3050

75

 

3101

71

 

3155

71

     

3051

56

 

3102

54

 

3156

70

     

3052

70

 

3103

77

 

3157

78

     

3053

73

 

3106

71

 

3158

81

     

3054

70

 

3107

70

 

3159

70

     

3055

49

 

3108

80

 

3160

73

     
                     

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

 

Код

Авсан оноо

1200

49

 

1212

62

 

1223

41

 

4003

52

1201

47

 

1213

46

 

1224

69

 

4004

62

1202

66

 

1214

43

 

1227

56

 

6009

35

1204

31

 

1215

50

 

1228

51

 

6011

69

1205

68

 

1216

37

 

1229

39

 

6016

61

1206

69

 

1217

67

 

1231

66

 

9001

60

1207

66

 

1218

65

 

1232

40

     

1208

41

 

1220

72

 

1235

42

     

1210

69

 

1221

69

 

1236

59

     

1211

48

 

1222

67

 

1237

42

     

2015-2016 оны үндсэн мэргэжлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтанд 70 буюу түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн  төрийн сангийн зардлаар суралцах эмч нарыг  2015 оны 9 сарын 30, 10 сарын 1 – нд байгууллага болон хувийн зардлаар суралцах эмч нарыг 10 сарын 2-нд хяналтын тооны дагуу бүрдүүлсэн материалыг хянан сургалт эрхлэгч байгууллагуудад хуваарилах тул ЭМХТ-н 101 тоотод ирнэ үү. 

Бүрдүүлэх материал:

  1. Суралцахыг хүссэн хувь хүний өргөдөл
  2. Иргэний үнэмлэх /эх хувь, хуулбар/
  3. Анагаах ухааны бакалаврын дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажсан/
  4. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрлийн хуулбар /нотариатаар баталгаажсан/
  5. Захиалагч эрүүл мэндийн байгууллагын суралцуулах тухай албан  бичиг.
  6. Ажлын товч тайлан /баталгаажуулсан байх/
  7. Төрийн зардлаар суралцах бол төрийн санхүүжилтээр суралцагчтай хийх гэрээ 3% /загварын дагуу/, байгууллагын болон хувийн зардлаар суралцах бол захиалагч байгуулагатай хийсэн гэрээ
  8. Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар /нотариатаар баталгаажсан-нүүр /зурагтай/, татвар төлсөн, ажилд авсан тушаалын бичилттэй хуудсууд/

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, ЭЛСЭЛТИЙН ТОО

           

Мэргэжлийн чиглэл

Сургалтын хугацаа

Элсэлтийн нийт тоо

Үүнээс

Төрийн зардлаар суралцах 

Байгууллага болон  хувийн зардлаар  суралцах

Үндсэн мэргэжил

1

Дотор судлал

2 жил

58

24

34

2

Мэс засал судлал

2 жил

20

12

8

3

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

2 жил

30

28

2

4

Хүүхэд судлал

2 жил

24

24

0

5

Өрхийн анагаах ухаан судлал

2 жил

15

10

5

6

Гэмтэл согог засал судлал

2 жил

20

6

14

7

Мэдээгүйжүүлэг судлал

2 жил

15

12

3

8

Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал

2 жил

15

10

5

9

Яаралтай тусламж, гамшгийн үеийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ судлал

2 жил

12

12

0

10

Чих хамар, хоолой судлал

2 жил

8

3

5

11

Нүд судлал

3 жил

6

4

2

12

Мэдрэл судлал

2 жил

12

8

4

13

Сэтгэцийн өвчин судлал

2 жил

12

6

6

14

Дүрс оношилгоо судлал

2 жил

20

9

11

15

Эмнэлзүйн эмгэг судлал

2 жил

10

4

6

16

Анатомийн эмгэг судлал

2 жил

9

6

3

17

Арьс судлал

2 жил

15

5

10

18

Халдварт өвчин судлал

2 жил

14

6

8

19

Хавдар судлал

2 жил

10

5

5

20

Сэргээн засал эмчилгээ судлал

2 жил

8

4

4

21

Зүү төөнө засал судлал

2 жил

11

2

9

 

 

 

 

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТЫН БАГТААМЖ

Сургалт эрхлэгч

байгууллага

Эмнэлгийн дээд мэргэжилтний

сургалтын чиглэл

Сургалтын багтаамж

УГТЭ

Дотор судлал

28

Мэдрэл судлал

10

Мэдээгүйжүүлэг судлал

6

Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал

6

Мэс засал судлал

8

Эмнэлзүйн лаборатори

6

Дүрс оношилгоо судлал

6

ЭХЭМҮТ

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

15

Хүүхэд судлал

24

 

 

 

УНТЭ

 

 

Дотор судлал

20

Мэс засал судлал

10

Мэдээгүйжүүлэг судлал

6

Сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээ

6

Дүрс оношилгоо судлал

8

Эмнэлзүйн лаборатори судлал

6

Мэдрэл судлал

5

Нүд судлал

5

Чих хамар хоолой судлал

6

Яаралтай тусламж

12

УХТЭ

Дотор судлал

8

Дүрс оношилгоо судлал

8

Мэс засал

2

ХСҮТ

Хавдар судлал

10

АӨСҮТ

Арьс судлал

15

ЭСҮТ

Анатомын эмгэг судлал

10

Өргөө амаржих газар

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

12

УАУТХ

Зүү төөнө засал

 

ЭМЖЖ эмнэлэг

Чих хамар хоолой судлал

2

Оргил ТӨХК

Сэргээн засал эмчилгээ судлал

8

ХӨСҮТ

Халдварт өвчин судлал

14

ГССҮТ

Гэмтэл согог засал судлал

15

СЭМҮТ

Сэтгэцийн өвчин судлал

12

 

 

 

 

 

Ач АУДС

Мэс засал судлал

2

Дотор судлал

2

Дүрс оношилгоо судлал

2

Эмнэлзүйн лаборатори судлал

2

Мэдээгүйжүүлэг судлал

2

Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээ судлал

2

Мэдрэл судлал

2

Арьс судлал

2

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

3

Нүд судлал

3

Чих хамар хоолой судлал

2

Ачтан эмнэлэг

Дүрс оношилгоо судлал

4

АШУҮИС

Өрхийн анагаах ухаан судлал

15