Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2017-05-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын дүн
2017-05-03-ны эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Код Регистр Мэргэжил Үр дүн Авсан оноо Шалгалтын огноо
1 3620 ЕЭ67092261 Сувилагч Тэнцээгүй 58 03-05-17
2 3621 ГЭ88092806 Сувилагч Тэнцсэн 71 03-05-17
3 3623 ПБ89102066 Сувилагч Тэнцээгүй 35 03-05-17
4 3624 ЧО87081508 Сувилагч Тэнцээгүй 49 03-05-17
5 3625 ГИ86110100 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
6 3626 УС66071909 Сувилагч Тэнцсэн 71 03-05-17
7 3627 ХЗ78050902 Сувилагч Тэнцсэн 73 03-05-17
8 3628 БЛ89020883 Сувилагч Тэнцсэн 76 03-05-17
9 3629 ГЮ86022405 Сувилагч Тэнцсэн 84 03-05-17
10 3630 МФ73022706 Сувилагч Тэнцсэн 89 03-05-17
11 3631 ТЯ67120405 Сувилагч Тэнцээгүй 44 03-05-17
12 3632 ПЮ70070100 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
13 3633 ИЛ58112501 Сувилагч Тэнцээгүй 53 03-05-17
14 3634 ОА91020609 Сувилагч Тэнцээгүй 38 03-05-17
15 3635 РЛ82012706 Сувилагч Тэнцээгүй 52 03-05-17
16 3636 ЕС76100922 Сувилагч Тэнцээгүй 57 03-05-17
17 3637 ХЖ67103008 Сувилагч Тэнцээгүй 39 03-05-17
18 3638 ОЙ89101607 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
19 3639 ЧМ73111501 Сувилагч Тэнцээгүй 63 03-05-17
20 3640 АЕ88043066 Сувилагч Тэнцээгүй 50 03-05-17
21 3641 ПЕ90093005 Сувилагч Тэнцээгүй 31 03-05-17
22 3642 ДЭ81091704 Сувилагч Тэнцээгүй 68 03-05-17
23 3643 ОЭ87092900 Сувилагч Тэнцээгүй 55 03-05-17
24 3644 ДЛ76072001 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
25 3645 УК64070203 Сувилагч Тэнцээгүй 62 03-05-17
26 3646 ЖМ86061562 Сувилагч Тэнцээгүй 50 03-05-17
27 3647 ЦГ68010240 Сувилагч Тэнцээгүй 54 03-05-17
28 3648 ЖЛ86012405 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
29 3649 СЙ79110305 Сувилагч Тэнцээгүй 56 03-05-17
30 3650 БВ88101301 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
31 3651 ЧП72091507 Сувилагч Тэнцээгүй 67 03-05-17
32 3652 ТВ74111860 Сувилагч Тэнцээгүй 65 03-05-17
33 3653 УХ92022527 Сувилагч Тэнцсэн 72 03-05-17
34 3654 ТГ89031105 Сувилагч Тэнцээгүй 61 03-05-17
35 3655 РЙ91083103 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
36 3656 ЧЕ65110421 Сувилагч Тэнцээгүй 47 03-05-17
37 3657 МЗ89032165 Сувилагч Тэнцээгүй 43 03-05-17
38 3658 УД71031008 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
39 3659 ЧТ67032701 Сувилагч Тэнцээгүй 52 03-05-17
40 3660 СЙ70110901 Сувилагч Тэнцсэн 76 03-05-17
41 3661 ЖК85073106 Сувилагч Тэнцээгүй 68 03-05-17
42 3662 ВЮ70111601 Сувилагч Тэнцээгүй 60 03-05-17
43 3663 УЕ86051465 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
44 3664 УК88120905 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
45 3665 БЗ93111031 Сувилагч Тэнцсэн 79 03-05-17
46 3666 БЮ77122409 Сувилагч Тэнцээгүй 53 03-05-17
47 3667 БЮ89120300 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
48 3668 УШ91060231 Сувилагч Тэнцээгүй 19 03-05-17
49 3669 РЙ87102819 Сувилагч Тэнцээгүй 47 03-05-17
50 3670 УЕ63021761 Сувилагч Тэнцээгүй 59 03-05-17
51 3671 ВТ84091123 Сувилагч Тэнцээгүй 59 03-05-17
52 3672 НЬ90101466 Сувилагч Тэнцсэн 76 03-05-17
53 3673 РЕ87081960 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
54 3674 ПБ89080483 Сувилагч Тэнцээгүй 62 03-05-17
55 3675 УП93033143 Сувилагч Тэнцээгүй 45 03-05-17
56 3676 ОЮ74012200 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
57 3677 УК89082141 Сувилагч Тэнцсэн 72 03-05-17
58 3678 УС66022621 Сувилагч Тэнцсэн 76 03-05-17
59 3679 ОЮ90112001 Сувилагч Тэнцсэн 74 03-05-17
60 3680 ПЮ86041464 Сувилагч Тэнцээгүй 63 03-05-17
61 3681 ЧП76051801 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
62 3682 ДР84080705 Сувилагч Тэнцээгүй 49 03-05-17
63 3683 РЖ87111012 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
64 3684 УЕ73111666 Сувилагч Тэнцээгүй 52 03-05-17
65 3685 РЮ80042364 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
66 3686 ПИ74081005 Сувилагч Тэнцээгүй 66 03-05-17
67 3687 ИЮ87061167 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
68 3688 ЖЭ81110902 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
69 3689 ВЙ87010302 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
70 3690 ЧГ69010864 Сувилагч Тэнцсэн 74 03-05-17
71 3691 ЧИ70092103 Сувилагч Тэнцсэн 71 03-05-17
72 3692 ФА62050401 Сувилагч Тэнцсэн 81 03-05-17
73 3693 АИ71020201 Сувилагч Тэнцээгүй 44 03-05-17
74 3694 ЦЗ74030664 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
75 3695 СЕ90030401 Сувилагч Тэнцсэн 75 03-05-17
76 3696 КЮ86071165 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
77 3697 НФ78020955 Сувилагч Ирээгүй   03-05-17
78 3698 ВЕ73061407 Сувилагч Тэнцээгүй 64 03-05-17
79 3699 ИЕ91012203 Сувилагч Тэнцсэн 70 03-05-17
80 3700 КЮ67110761 Сувилагч Тэнцсэн 73 03-05-17
81 4007 НТ92031901 Эх баригч Ирээгүй   03-05-17
82 4008 ЕЭ91081019 Эх баригч Ирээгүй   03-05-17
83 4009 ТГ67072524 Эх баригч Тэнцээгүй 55 03-05-17
84 4010 ОВ93012509 Эх баригч Тэнцээгүй 63 03-05-17
85 4011 ГП91010200 Эх баригч Ирээгүй   03-05-17
86 4012 ВЙ88041707 Эх баригч Ирээгүй   03-05-17
87 4013 ТЗ70012509 Эх баригч Тэнцээгүй 67 03-05-17
88 4417 МА81100300 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 03-05-17
89 4418 ЗЮ87032961 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 03-05-17
90 4419 СЕ67101301 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
91 4420 ИБ85072501 Эм найруулагч Тэнцээгүй 47 03-05-17
92 4421 УХ82022305 Эм найруулагч Тэнцээгүй 28 03-05-17
93 4422 ЧИ77011562 Эм найруулагч Тэнцээгүй 55 03-05-17
94 4423 УС71112303 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
95 4424 ДН88030203 Эм найруулагч Тэнцээгүй 45 03-05-17
96 4425 РЮ85060506 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
97 4426 ДА76072609 Эм найруулагч Тэнцээгүй 53 03-05-17
98 4427 ЙГ81111204 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
99 4428 ЦЗ80122468 Эм найруулагч Тэнцээгүй 58 03-05-17
100 4429 ХВ61012501 Эм найруулагч Тэнцээгүй 42 03-05-17
101 4430 МЖ77020429 Эм найруулагч Тэнцсэн 90 03-05-17
102 4431 АЮ64032709 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
103 4432 ДЗ77121301 Эм найруулагч Тэнцсэн 90 03-05-17
104 4433 ЖЖ84040707 Эм найруулагч Тэнцээгүй 42 03-05-17
105 4434 ЗП88041104 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
106 4435 ЗЮ88111729 Эм найруулагч Тэнцээгүй 35 03-05-17
107 4436 ИЗ88081401 Эм найруулагч Тэнцсэн 76 03-05-17
108 4437 ЧД86071064 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
109 4438 ТЯ82021940 Эм найруулагч Тэнцсэн 89 03-05-17
110 4439 ЙЮ71052301 Эм найруулагч Тэнцсэн 71 03-05-17
111 4440 АВ86110804 Эм найруулагч Тэнцээгүй 54 03-05-17
112 4441 ЕП68042401 Эм найруулагч Тэнцсэн 72 03-05-17
113 4442 АК74102005 Эм найруулагч Тэнцээгүй 46 03-05-17
114 4443 ТЗ63043004 Эм найруулагч Тэнцсэн 85 03-05-17
115 4444 АС74031407 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 03-05-17
116 4445 ЧК85050862 Эм найруулагч Тэнцээгүй 42 03-05-17
117 4446 РМ88022414 Эм найруулагч Тэнцээгүй 39 03-05-17
118 4447 ИЛ90112202 Эм найруулагч Тэнцээгүй 33 03-05-17
119 4448 АК90052213 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
120 4449 ХВ80020806 Эм найруулагч Тэнцсэн 92 03-05-17
121 4450 ШЕ85081909 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 03-05-17
122 4451 ГМ90062908 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
123 4452 ЙС83031405 Эм найруулагч Тэнцээгүй 60 03-05-17
124 4453 ЖЭ82032708 Эм найруулагч Тэнцсэн 70 03-05-17
125 4454 РЭ80040163 Эм найруулагч Тэнцээгүй 33 03-05-17
126 4455 МЭ79071462 Эм найруулагч Тэнцээгүй 38 03-05-17
127 4456 ПБ90010767 Эм найруулагч Тэнцээгүй 67 03-05-17
128 4457 ХА63080566 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
129 4458 УЕ74083166 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
130 4459 НО82101361 Эм найруулагч Тэнцсэн 92 03-05-17
131 4460 НЧ80120610 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
132 4461 НЮ86090566 Эм найруулагч Тэнцээгүй 21 03-05-17
133 4462 ЦГ70073022 Эм найруулагч Тэнцээгүй 52 03-05-17
134 4463 ХГ84032309 Эм найруулагч Тэнцээгүй 64 03-05-17
135 4464 НТ74031008 Эм найруулагч Ирээгүй   03-05-17
136 4465 СК81120102 Эм найруулагч Тэнцээгүй 68 03-05-17
137 4466 ВЕ80050401 Эм найруулагч Тэнцсэн 90 03-05-17
138 4467 ИП78010161 Эм найруулагч Тэнцээгүй 69 03-05-17
139 4468 ЙР88050111 Эм найруулагч Тэнцсэн 81 03-05-17
140 4469 ЦГ68102103 Эм найруулагч Тэнцсэн 74 03-05-17
141 4609 ОЖ87012209 Бага эмч Тэнцээгүй 67 03-05-17
142 4610 РТ90111207 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
143 4611 АЮ91021928 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
144 4612 ИВ90082208 Бага эмч Тэнцээгүй 34 03-05-17
145 4613 ЛЕ79112008 Бага эмч Тэнцээгүй 44 03-05-17
146 4614 РЗ89020100 Бага эмч Тэнцээгүй 65 03-05-17
147 4615 КЖ89073016 Бага эмч Тэнцээгүй 52 03-05-17
148 4616 ИО89073106 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
149 4617 ЙЮ89082928 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
150 4618 ОЭ91040124 Бага эмч Тэнцээгүй 58 03-05-17
151 4619 ТИ68080603 Бага эмч Тэнцсэн 72 03-05-17
152 4620 ЛБ79041108 Бага эмч Тэнцсэн 70 03-05-17
153 4621 ПБ85010970 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
154 4622 ЧМ76010201 Бага эмч Тэнцээгүй 52 03-05-17
155 4623 БК89082468 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
156 4624 РГ90012529 Бага эмч Тэнцээгүй 54 03-05-17
157 4625 БЙ88040111 Бага эмч Тэнцсэн 78 03-05-17
158 4626 ИЦ90040305 Бага эмч Тэнцээгүй 45 03-05-17
159 4627 СШ91071307 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
160 4628 НВ67020121 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
161 4629 АА92020801 Бага эмч Тэнцсэн 74 03-05-17
162 4630 ИЭ66102864 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
163 4631 ХИ73040308 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
164 4632 ИЖ93120513 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
165 4633 ДЮ70022809 Бага эмч Ирээгүй   03-05-17
166 4804 МЗ83111507 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 56 03-05-17
167 4805 НХ76050703 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцсэн 93 03-05-17
168 4806 БЖ92020411 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч Тэнцээгүй 65 03-05-17
169 6919 ПЮ89092990 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 03-05-17
170 6920 ХБ85103111 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 68 03-05-17
171 6921 ВМ86011004 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
172 6922 УП92090802 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
173 6923 УК90091305 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
174 6924 РЮ89040902 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 83 03-05-17
175 6925 ИП88103060 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 03-05-17
176 6926 УМ90072004 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
177 6927 ХА68040279 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 80 03-05-17
178 6928 НЧ91011017 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 43 03-05-17
179 6929 ОК84100845 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
180 6930 АО87112618 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
181 6931 ГЮ89012365 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
182 6932 ХБ84121604 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
183 6933 АЕ91041709 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
184 6934 ДЙ89050209 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
185 6935 ПЮ75050810 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 32 03-05-17
186 6936 УЗ89060228 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 68 03-05-17
187 6937 ПН84082908 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
188 6938 СТ78010523 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
189 6939 ХГ82111204 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
190 6940 ИО88111210 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 03-05-17
191 6941 ТА91082002 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 69 03-05-17
192 6942 ЛЮ91050707 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
193 6943 ПБ88081862 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
194 6944 ХЙ84042379 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
195 6945 ИТ90120711 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
196 6946 СФ90082302 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 77 03-05-17
197 6947 ЧК64070395 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 74 03-05-17
198 6948 УЗ88072505 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
199 6949 МЭ90042417 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 87 03-05-17
200 6950 ИЦ89103097 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 49 03-05-17
201 6951 ШД69110409 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 03-05-17
202 6952 КЮ87122882 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 75 03-05-17
203 6953 ЛБ90103118 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 66 03-05-17
204 6954 УС87070611 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 03-05-17
205 6955 СЕ90073033 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 03-05-17
206 6956 УП90050802 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
207 6957 ИЮ89102580 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 36 03-05-17
208 6958 ВЮ84030209 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 64 03-05-17
209 6959 ВЭ84070214 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
210 6960 ФА90041519 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
211 6961 АЯ90102903 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 78 03-05-17
212 6962 ЦЖ87101573 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 44 03-05-17
213 6963 УП92020671 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
214 6964 УМ90041711 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
215 6965 УХ90072915 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 53 03-05-17
216 6966 ЙЛ90042105 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
217 6967 НХ75050503 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
218 6968 ДН89053117 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
219 6969 ХБ87122307 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
220 6970 УХ87032128 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 51 03-05-17
221 6971 ЙГ87090217 Ерөнхий эмч Тэнцсэн 72 03-05-17
222 6972 ЗЗ84030608 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 49 03-05-17
223 6973 РЙ88031224 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 60 03-05-17
224 6974 УХ89032540 Ерөнхий эмч Ирээгүй   03-05-17
225 6975 УУ91072303 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 55 03-05-17
226 6976 ИЭ88080704 Ерөнхий эмч Тэнцээгүй 67 03-05-17