Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1041 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 4 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1263 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 47 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 205 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 126 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 515 тохиолдол буюу 61.1 хувь нь эрэгтэй, 6690 буюу 38.9 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 10 сарын цахим шалгалтын дүн
Код Регистр Шалгалт өгсөн мэргэжил Оноо   Төрөл Огноо
1 2447 ПБ88072261 Эм найруулагч 13 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
2 7021 ПЕ90061309 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
3 1253 МК74111807 Насс 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
4 5204 АЙ92101605 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 13-10-16
5 5205 АБ76111405 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 13-10-16
6 7044 УУ88041931 Ерөнхий эмч 35 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
7 6011 ПЭ78032517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
8 5270 ПЮ88052501 Сувилагч 85 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
9 7030 ЙЖ82091624 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
10 7121 ЙЖ82091624 Ерөнхий эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
11 6077 ЙЖ82091624 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
12 7047 ПЮ88100714 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
13 8100 ОЙ93062559 Эм зүйч 81 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
14 6026 УХ90110717 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-10-16 00:00
15 7121 ОГ89092453 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
16 7036 ДН89053117 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
17 5202 ОЗ86071926 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
18 6020 БЖ92020707 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
19 5306 ОЭ93013008 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
20 7038 УЮ87070601 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
21 1208 АЮ91111904 Насс 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 13-10-16
22 1905 ОО91073003 Эх баригч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
23 7048 РЮ85052158 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
24 3020 ОЮ90051916 Бага эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
25 3025 ОЮ71090311 Бага эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
26 2218 ЦГ66073111 Эм зүйч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
27 2448 ПМ88073109 Эм найруулагч 44 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
28 6028 СП90022213 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
29 7001 ОЮ92081110 Уламжлалт анагаахын их эмч 48 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
30 3022 ОЖ89073127 Бага эмч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
31 2417 АД82120203 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
32 6906 ХЛ64110904 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
33 2226 ОО93090101 Эм зүйч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
34 6001 ИИ92121302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 79 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
35 7037 МЭ83062163 Ерөнхий эмч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
36 1915 ПМ79020206 Эх баригч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
37 5267 ПЮ86060704 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
38 5205 ОА84062304 Сувилагч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
39 5206 АЮ90032781 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
40 6024 УУ91081724 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-10-16 00:00
41 6005 УХ92051287 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
42 7023 ХВ84030805 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
43 5207 АГ86032306 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 13-10-16
44 6006 УЗ90050398 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
45 5268 ПЮ88080226 Сувилагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
46 5291 АЮ94102804 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 13-10-16
47 7025 СЩ92082039 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
48 5305 ОЙ94070720 Сувилагч 43 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
49 5203 ОА81071900 Сувилагч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
50 7000 ДЮ88030241 Уламжлалт анагаахын их эмч 52 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
51 7017 ДЗ86112407 Ерөнхий эмч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-04-16 00:00
52 3023 ОЖ87012209 Бага эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
53 6007 СР91122903 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 58 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
54 6009 ЗЮ92112201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
55 4705 ПИ90012808 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
56 4500 АВ73032301 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 13-10-16
57 7026 УГ83040106 Ерөнхий эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
58 7049 ГП90042904 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
59 5269 ПЭ74073107 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
60 8507 ОЭ91090809 Эх баригч 62 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
61 3026 ОР88021206 Бага эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
62 2227 ОО84122708 Эм зүйч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
63 6021 ИЮ90010580 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
64 6025 ПБ90122465 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
65 7027 ТЗ89060879 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
66 6023 УХ89040820 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
67 6022 ТИ90082308 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
68 7041 ЕВ80060606 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
69 7054 ЕГ83020311 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
70 6033 ЕЭ88110665 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
71 5266 ПЭ78042206 Сувилагч 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
72 6015 АЮ89110227 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
73 3020 ДЕ93103107 Бага эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
74 7301 УК91091739 Нүүр ам судлалын их эмч 58 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
75 7039 ОЮ90101728 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
76 6905 АЮ92010603 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
77 7806 ОП90071501 Уламжлалт анагаахын бага эмч 25 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
78 7029 ХЛ86032801 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
79 8516 ОЮ93112601 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
80 5203 НМ91112701 Сувилагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
81 6012 УД85010400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
82 7050 ТЖ86102177 Ерөнхий эмч 35 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
83 1904 ОН90081561 Эх баригч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
84 1916 ОМ89031717 Эх баригч 39 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
85 7018 СЖ88092003 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
86 7022 УХ91050465 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
87 3021 ОЗ90111207 Бага эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
88 6004 ЖЮ89070105 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
89 3024 ОЛ90032467 Бага эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16 00:00
90 7020 ПЮ88022173 Ерөнхий эмч 77 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
91 5202 АЯ91121188 Сувилагч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 13-10-16
92 8106 ОЮ93110808 Эм зүйч 77 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-07-16 00:00
93 6030 УП89060982 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
94 7019 ЙЮ88122261 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10-10-16 00:00
95 6014 УК90120809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10-09-16 00:00
96 4865 ПК85081505 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10-07-16

 

Код Регистр Мэргэжил Оноо   Хүсэлт гаргасан Шалгалт өгсөн огноо
1 5281 БЖ94063000 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
2 8513 ИГ93072622 Эх баригч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
3 2409 ЖЭ82032708 Эм найруулагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
4 2207 НЭ89010603 Эм зүйч 82 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
5 3010 ОТ86083066 Бага эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
6 7804 АЧ94120601 Уламжлалт анагаахын бага эмч 56 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
7 5199 ГЮ72060265 Сувилагч 34 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
8 5165 ЙЮ75070564 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
9 5275 ХК80070107 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
10 8105 КЮ93030604 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
11 5191 ИГ77011708 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
12 3302 ЧИ84051005 Дүрс оношлогооны эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
13 8509 ИМ96061200 Эх баригч 70 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
14 3401 ОМ84102404 Дотрын эмч 32 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
15 5204 АЙ92101605 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
16 2416 ЙГ94081201 Эм найруулагч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
17 5205 АБ76111405 Сувилагч 67 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
18 1402 ЦА77082200 УАУ эмч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
19 8501 ВД93071401 Эх баригч 37 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
20 6910 ЦД88042791 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
21 5279 ЙЭ92010602 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
22 3400 ХЙ86020168 Дотрын эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
23 6000 ПЭ78032517 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/25/2016 12:00:00 AM
24 5166 НМ84050503 Сувилагч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
25 1000 АЭ89102602 Арьс гоо заслын эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
26 6905 ОГ89092453 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
27 7801 ЗП95060907 Уламжлалт анагаахын бага эмч 79 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
28 8302 ДО92120208 Эм найруулагч 59 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
29 8300 ГЗ94071528 Эм найруулагч 45 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
30 1202 ФА93082512 Насс 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
31 8101 ХК82050269 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
32 5175 БЛ89020883 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
33 1902 РХ90013022 Эх баригч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
34 5270 ВД94071622 Сувилагч 74 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
35 2203 МЮ84073106 Эм зүйч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
36 1208 АЮ91111904 Насс 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
37 7803 ДД95060107 Уламжлалт анагаахын бага эмч 35 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
38 5292 ПЭ90081806 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
39 5183 ЧЛ67120269 Сувилагч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
40 5161 ЧТ67103001 Сувилагч 63 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
41 2200 ИЖ89012816 Эм зүйч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
42 5180 ГИ86110100 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
43 1405 УП92061302 УАУ эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
44 8508 ЗЖ95080902 Эх баригч 57 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
45 5284 АЮ89081875 Сувилагч 39 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
46 3007 ИЛ89062521 Бага эмч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
47 5276 ОЗ88051608 Сувилагч 78 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
48 2211 ШУ88043023 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
49 8301 ПБ90110569 Эм найруулагч 61 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
50 2403 УМ89112229 Эм найруулагч 38 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
51 1206 ГЮ88102081 Насс 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
52 1901 БЮ93110100 Эх баригч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
53 8515 ТЯ94081106 Эх баригч 68 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
54 5192 ЕЭ71071982 Сувилагч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
55 1205 ФА85050202 Насс 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
56 2417 АД82120203 Эм найруулагч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
57 6906 ХЛ64110904 Ерөнхий эмч 79 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
58 5179 ДЮ90040397 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
59 2204 ЙГ78111419 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
60 5274 ИГ96092708 Сувилагч 86 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
61 2202 АД89052408 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
62 6912 ОЮ92070702 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
63 3015 БВ90092442 Бага эмч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
64 5182 МЗ87061180 Сувилагч 50 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
65 4700 РМ94101609 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
66 4701 ВТ87042907 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
67 1412 АЗ90091217 УАУ эмч 86 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/14/2016 12:00:00 AM
68 2214 УЗ90052388 Эм зүйч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
69 5206 АЮ90032781 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
70 8514 ПЕ96022807 Эх баригч 67 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
71 5207 АГ86032306 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
72 2222 ИЦ88092900 Эм зүйч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
73 6908 УП89011163 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
74 5300 МЭ85041502 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
75 5291 АЮ94102804 Сувилагч 72 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/13/2016 12:00:00 AM
76 2400 ЛЮ68021065 Эм найруулагч 56 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
77 2402 ХЖ66032808 Эм найруулагч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
78 1203 НЭ84110300 Насс 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
79 2406 ИЮ90051507 Эм найруулагч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
80 2210 ОЕ78101221 Эм зүйч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
81 1201 ХЕ86011567 Насс 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
82 5162 ОО89090509 Сувилагч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
83 1300 УП89061637 Сэтгэцийн эмч 75 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
84 8305 НЙ95112911 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
85 8504 ИН92121501 Эх баригч 55 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
86 1204 ЧК72053001 Насс 59 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
87 5190 АВ69071300 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
88 3016 СУ89082868 Бага эмч 73 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
89 2221 ЕЛ88032905 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
90 5164 ДГ88122907 Сувилагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
91 8503 СФ93020104 Эх баригч 31 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
92 5302 ЛЖ95111604 Сувилагч 69 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
93 8304 ИЛ94102908 Эм найруулагч 50 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
94 2220 ЧМ85110964 Эм зүйч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
95 4500 АВ73032301 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 60 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
96 5172 КИ93041108 Сувилагч 80 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
97 7800 ЕО96051114 Уламжлалт анагаахын бага эмч 78 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
98 5168 ШЗ71042621 Сувилагч 43 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
99 2415 ПЮ83040461 Эм найруулагч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
100 5283 УУ91111742 Сувилагч 51 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
101 5203 МЮ90022185 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
102 8510 АН85111803 Эх баригч 40 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
103 5285 АМ93070101 Сувилагч 64 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
104 5177 ХЕ84052106 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
105 5171 ХЗ78050902 Сувилагч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
106 1001 НЮ88052361 Арьс гоо заслын эмч 62 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
107 2418 УФ54033005 Эм найруулагч 83 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/14/2016 12:00:00 AM
108 5169 ЧИ73042601 Сувилагч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
109 7802 УЮ95040601 Уламжлалт анагаахын бага эмч 74 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
110 2219 ИЮ88092321 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
111 2404 СЭ54091509 Эм найруулагч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
112 5273 ВЗ90040900 Сувилагч 66 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
113 2217 УП88073048 Эм зүйч 54 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
114 5290 МС89042001 Сувилагч 78 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
115 5304 ОЮ90060642 Сувилагч 42 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
116 3301 ПЮ84041223 Дүрс оношлогооны эмч 70 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
117 2216 ФБ89030505 Эм зүйч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
118 6906 ЧН86052203 Ерөнхий эмч 47 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
119 2226 УП89060149 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
120 1701 ПЮ84072862 Чих хамар хоолойн эмч 65 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
121 5295 ВК93082329 Сувилагч 53 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
122 3200 ЙЭ80072117 Гэмтлийн эмч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
123 2206 ЧН86101263 Эм зүйч 27 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
124 3020 ДЕ93103107 Бага эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
125 5299 НЫ90122864 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
126 2213 ИЦ87062301 Эм зүйч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
127 6905 АЮ92010603 Ерөнхий эмч 78 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
128 1407 ЦБ76060967 УАУ эмч 45 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
129 5277 АВ91042307 Сувилагч 57 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
130 3011 ЕЦ90060265 Бага эмч 37 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
131 1404 НФ86091108 УАУ эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
132 5203 НМ91112701 Сувилагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
133 2215 ЗЕ88071006 Эм зүйч 51 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
134 5194 УП93033143 Сувилагч 52 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
135 5188 УУ89080845 Сувилагч 31 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
136 1413 ЦА79100865 УАУ эмч 81 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/14/2016 12:00:00 AM
137 1409 ВП88011502 УАУ эмч 36 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
138 6907 ЦГ68051829 Ерөнхий эмч 74 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/14/2016 12:00:00 AM
139 3300 СЮ81031029 Дүрс оношлогооны эмч 71 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
140 2600 СЖ71113013 Мэс заслын эмч 48 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
141 1207 УХ89011841 Насс 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM
142 6000 МЮ89091484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 62 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/25/2016 12:00:00 AM
143 8103 ВЮ91071506 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
144 2410 ЙС83031405 Эм найруулагч 49 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
145 5298 ВД95122301 Сувилагч 68 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
146 2416 ИВ85062605 Эм найруулагч 72 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/14/2016 12:00:00 AM
147 6001 УЗ91072803 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 50 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/25/2016 12:00:00 AM
148 5195 ГГ82022401 Сувилагч 46 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
149 5278 ВЮ94061420 Сувилагч 69 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
150 4852 ЦГ68112214 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 42 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
151 1208 СА83010814 Насс 64 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
152 4850 ЕЙ84091827 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 40 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
153 8102 СЙ93072402 Эм зүйч 45 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
154 2201 АН88032903 Эм зүйч 85 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
155 1800 ЛЮ79010907 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 55 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/18/2016 12:00:00 AM
156 5202 АЯ91121188 Сувилагч 76 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/13/2016 12:00:00 AM
157 5301 ИУ81070201 Сувилагч 75 Тэнцсэн (төгсөгчдийн) 10/17/2016 12:00:00 AM
158 2413 ОА89030303 Эм найруулагч 35 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
159 8700 ВВ92110424 Уламжлалт анагаахын сувилагч 67 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/24/2016 12:00:00 AM
160 3014 КЮ89102074 Бага эмч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/24/2016 12:00:00 AM
161 6002 ДГ92010501 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй (төгсөгчдийн) 10/25/2016 12:00:00 AM
162 5174 МЛ78060200 Сувилагч 61 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
163 5163 КЮ67110761 Сувилагч 58 Тэнцээгүй (Ажиллагсдын) 10/17/2016 12:00:00 AM
164 2600 ЛЮ90012471 Мэс заслын эмч 83 Тэнцсэн (Ажиллагсдын) 10/25/2016 12:00:00 AM